Twindex

Twindex เปิดให้มินท์หุ้นโดยใช้ TWIN ค้ำร่วม

Twindex ฟาร์มหุ้นในเครือ Dopple ประกาศรูปแบบใหม่ของการมินท์หรือสร้างหุ้นโดยจะใช้ รูปแบบเดียวกับ TITAN ของ Iron finance ที่เกิดเหตุล่มสะเทือนวงการ Defi ไปเมื่อเดือนก่อน แต่เพิ่มการป้องกันโดยอัตราส่วนของคู่เหรียญที่ใช้ในการสร้างหุ้นจะถูกปรับตามหลายปัจจัย เช่น อัตราการใช้งานเหรียญ เป็นต้น โดยจะมาในการอัพเดท Twindex 2.0 ในเร็วๆ นี้ ซึ่ง Twindex เคลมว่าเป็นแห่งแรกในโลก ที่ทำแบบนี้

อัตราส่วนในการสร้างหุ้น ( Collateral Ratio )

Collateral Ratio คือ อัตราส่วนในการใช้เหรียญทั้งสองในการสร้างเหรียญหุ้นขึ้นมา เช่น ถ้าอัตราส่วนเท่ากับ 100% หมายถึงใช้ USDC 100% + TWIN 0% อัตราส่วนเท่ากับ 60% หมายถึงใช้ USDC 60% + TWIN 40%

อัตราส่วนจะเพิ่มเมื่อ ราคาของหุ้นมีความผันผวน โดยเฉพาะเมื่อราคาของหุ้นต่ำกว่าราคาตลาด

อัตราส่วนจะลดเมื่อ เมื่อราคาของหุ้นมีความคงที่ หรือราคาใกล้เคียงกับราคาตลาด

การสร้างหุ้น (Minting) และการคืนหุ้น (Redeeming)

เมื่อมีการสร้างหุ้นจะเก็บ USDC ไว้ในกองกลางและเบิร์น TWIN ทิ้ง ตามราคาตลาดที่รับมาจาก Chainlink เมื่อมีการรีดีมหุ้นก็จะคืนเป็น USDC และมินท์ TWIN กลับมาคืน

การรักษาราคา

การมิน์และรีดีมเป็นกลไกลในการรักษามูลค่าราคาของหุ้นให้ตรงกับราคาในตลาด

เมื่อราคาของหุ้น เพิ่มขึ้นมากกว่าในตลาด ทำให้ใครๆ ก็สามารถมินท์หุ้นและขายทำกำไรในตลาดได้ทันที กลับกัน

เมื่อราคาของหุ้น ต่ำกว่าในตลาดจริงๆ ใครๆก็สามารถซื้อหุ้นในระบบและรีดีมออกไปเพื่อทำกำไรได้ทันที

ที่มา Link
To Top