News

SushiSwap ได้รับการช่วยเหลือจาก White Hat

SushiSwap แพลตฟอร์ม DeFi ชื่อดังที่ให้บริการอยู่ในหลายเครือข่าย ได้รับการช่วยเหลือจาก “samczsun” นักวิจัยด้านความปลอดภัยจาก Paradigm ให้รอดพ้นจากการสูญเสีย 109,000 ETH หรือมูลค่ากว่า 350 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่เกิดขึ้นจากข้อบกพร่องใน Smart Contract ที่ใช้สำหรับการขายเหรียญ BitDAO บน MISO ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้เปิดตัวโทเค็นของ SushiSwap

SushiSwap ได้รับทราบถึงปัญหาท่ีเกิดขึ้นและหยุดการให้บริการประมูล MISO Dutch ชั่วคราวจนกว่าจะสามารถอัปเดต Smart Contract ให้ปลอดภัยได้

ถือเป็นอีกครั้งที่ White Hat ได้ช่วยเหลือและระบุถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกับระบบ เพื่อทำให้สังคม Defi ปลอดภัยยิ่งขึ้น

 

อ้างอิง : LINK

To Top