WardenSwap

[NEWS] Wardener ก็ไม่น้อยหน้า

“จะไปเป็น Best-Rate ที่ดีที่สุดในทุกๆเครือข่าย”

Warden ได้มีการขยายการให้บริการไปยังเครือข่าย Polygon ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ โดย Warden ได้จับมือกับ DEX รายใหญ่ในฝั่ง Polygon เช่น DFYN,ApeSwap เพื่อหา Best-Rate ให้ผู้ใช้งาน

To Top