News

Cake เตรียมปรับลดการแจกรางวัล

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2564 PancakeSwap แพลฟอร์มเจ้าใหญ่บน Binance Smart Chain ได้มีการเสนอ Proposal ในหัวข้อ

CAKE EMISSION REDUCTION

ที่จะเป็นการลดรางวัล Cake ที่แจกให้กับ yield farms

โดยมีเนื้อหาดังนี้

  • ลด Cake ลง 1 Cake ต่อ Block(11%) ที่จะแจกให้ yield farms
  • ลด Cake ลง 2 Cake ต่อ Block(22%) ที่จะแจกให้ yield farms
  • ลด Cake ลง 3 Cake ต่อ Block(33%) ที่จะแจกให้ yield farms
  • ลด Cake ลง 4 Cake ต่อ Block(44%) ที่จะแจกให้ yield farms
  • หรือโหวตให้ไม่มีการเปลี่ยนแลง

จาก Proposal นี้ จะทำให้การผลิต Cake ต่อวันลดลงเป็นอย่างมาก

ก็ต้องมาดูกันต่อไปว่า เมื่อ Supply ลดลง แล้ว Demand จะมาตามที่คาดหวังไหม?

To Top